ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ιστοσελίδα www.nomeskerkinis.com της εταιρείας με την επωνυμία ”Ε. ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ – Α. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ” -που εδρεύει στο Δήμο Σιντικής, οδός Κ. Καραμανλη αρ. 18, στη Βυρώνεια Σερρών με σκοπό την παρουσίαση και εμπορία μελιού και άλλων παραγώγων του και για συντομία θα ονομάζεται κατωτέρω “ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Η πρόσβαση σ΄αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών-επισκεπτών της.
Ειδικότερα:


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό ή μόνο ηχητικό έργο που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα www.nomeskerkinis.com της Εταιρείας, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα της εταιρείας ΝΟΜΕΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, η πνευματική ιδιοκτησία επί του οποίου αποκτάται και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της και προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/93, όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε και ισχύει, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 “περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων” και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975, απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης μέρους ή ολόκληρου του έργου για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2-11 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 2435/1996, 3049/2002, 3207/2003 και 3905/2010, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η μεμονωμένη αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νομίμως δημοσιευθεί εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Ειδικότερα, για τις ανάγκες του παρόντος, ως αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση θεωρείται η αναπαραγωγή σε απλό ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, με τον όρο ότι θα συνοδεύεται πάντα από την ένδειξη προέλευσής τους από την δημιουργό Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.
Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας χρήση των εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της. Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, ενώσεων κλπ, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν συνεισφορά της Εταιρείας προς τους χρήστες- επισκέπτες της για την ψυχική, νοητική και σωματική αυτοπραγμάτωσή τους και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως επαγγελματικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Περιορισμός ευθύνης Εταιρείας
Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι προσεγγίσεις και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Η Εταιρεία, δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ως άνω στοιχείων, προσεγγίσεων και πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας, στην περιήγηση επί της οποίας προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων.
Ευθύνη χρήστη-επισκέπτη
Ο χρήστης-επισκέπτης της ιστοσελίδας και της παρεχόμενης συμβουλευτικής, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση της.
Σύνδεσμοι (links)
Τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών προκύψει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών της ιστοσελίδας της, οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των Η/Υ.
Πολιτική Ορθής Χρήσης
Η Εταιρεία, παρέχει στους χρήστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας της, τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση των θεμάτων που αναρτώνται, με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων ή σχολίων. Οι χρήστες -επισκέπτες της ιστοσελίδας, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σχολίων, ή ομάδων συζήτησης που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις δημοσιευμένες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/χρηστών της. Οι χρήστες-επισκέπτες της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση μηνυμάτων ή πληροφοριών που επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη καθώς και κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία με απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό ή υβριστικό περιεχόμενο και διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η Εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει υλικό ή πληροφορίες που επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία περιλαμβάνεται σ’ αυτή, χωρίς καμία προειδοποίηση.
Privacy Policy
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση αποκάλυψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία συμβάλλει και προσβλέπει στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ατόμου, για το λόγο αυτό δύναται ο χρήστης- επισκέπτης να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο κατά τις επισκέψεις του στην Ιστοσελίδα.
Ειδικότερα, η Εταιρεία μας δεν συγκεντρώνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών της.
Η Εταιρεία μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών της Ιστοσελίδας της, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από τον διακομιστή του δικτύου (server), όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ, το όνομα του χώρου τους (domain name), καθώς και πληροφορίες αναφορικά με το σύστημα του Η/Υ τους, για στατιστικούς λόγους. Τα δεδομένα όμως αυτά, που συλλέγονται αυτόματα και τηρούνται στα αρχεία μας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους, δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών- επισκεπτών της, τα οποία τυχόν παραχωρούνται στην Εταιρεία με τη συγκατάθεση/ αίτησή τους.
Η Εταιρεία δηλώνει ρητά, ότι για να προβεί στον άνω συσχετισμό, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των χρηστών -επισκεπτών της και γίνεται αυστηρά και μόνο υπό τους όρους του νόμου.

Cookies
Η Ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί ΄cookies’ για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων. Τα δεδομένα που δύναται να αποθηκεύονται στα ΄cookies΄ είναι τα εξής: Διεύθυνση ΙΡ, Session No, Address.
Tα δεδομένα όμως, που αποθηκεύονται στα ΄cookies΄ δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των χρηστών-επισκεπτών της Ιστοσελίδας, με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών- επισκεπτών της, τα οποία τυχόν τηρούμε στα αρχεία μας. Σημειώνεται ότι ο χρήστης -επισκέπτης έχει πάντα τη δυνατότητα να εμποδίζει την αποθήκευση των ΄cookies΄ στον Η/Υ του.
Η Εταιρεία δηλώνει ρητά, ότι για να προβεί στον άνω συσχετισμό, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των χρηστών – επισκεπτών της και γίνεται αυστηρά και μόνο υπό τους όρους του νόμου.

 

el
en_GB

Powered by themekiller.com